ALGEMENE VOORWAARDEN

versie mei 2013

Studiecentrum Hengelo (hoofdvestiging) en StudieQ (nevenvestigingen)

gedeponeerd bij de KvK Enschede onder nummer 06057640

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud tevens het meervoud inhoudt en vice versa.

 1. Abonnement: elke Overeenkomst met Studiecentrum voor (het gebruik van) een bepaalde Dienst, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht. (Bijv. studiebegeleiding).
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Contractant: degene die een Overeenkomst heeft gesloten met Studiecentrum. In de regel is dit de ouders/verzorgers van de Leerling of de Leerling zelf.
 4. Dienst: iedere dienst die Studiecentrum levert.
 5. Leerling: iedere natuurlijke persoon welke voor de Diensten van Studiecentrum wordt ingeschreven.
 6. Les: elke afname van een Dienst waarvoor een Overeenkomst is afgesloten met Studiecentrum, waarbij de verschuldigde bedragen achteraf in rekening worden gebracht. (Bijv. bijles, remedial teaching of individuele begeleiding)
 7. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Studiecentrum (een of meer) Diensten verleent.
 8. Studiecentrum: Studiecentrum Hengelo (HK) en StudieQ, gevestigd aan Mr. P.J. Troelstrastraat 68, 7556 EN te Hengelo (ov), KvK nr.06057640
 9. Internetsite: de internetsite www.StudieQ.nl of een ander door Studiecentrum aangegeven internetadres.
 10. Tarief: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op het inschrijfformulier vermelde prijs voor de Dienst.
 11. Zomervakantie: de als zodanig door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde periode.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

1.  Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

2.  Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

5.  Indien Contractant en/of Studiecentrum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Contractant en/of Studiecentrum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Persoonsgegevens

6.  Persoonsgegevens worden door Studiecentrum zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Studiecentrum. Tenzij Contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de leerling.

7.  Contractant en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

8.  Door Leerling in vertrouwen aan Studiecentrum of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, tenzij Studiecentrum dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van Studiecentrum.

Intellectueel eigendom

9.  Alle door Studiecentrum geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Studiecentrum. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Studiecentrum vermeld wordt, Studiecentrum uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

Openingstijden

10.  De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op de Internetsite vermeld.

Aansprakelijkheid

11.  Studiecentrum is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een Studiecentrum vestiging.

12.  Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Studiecentrum volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Studiecentrum hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

13.  Studiecentrum biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten. Studiecentrum verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de Dienst.

14.  In gevallen van overmacht voor Studiecentrum kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Studiecentrum is hiervoor niet aansprakelijk.

15. Heeft u klachten over de dienstverlening, dan kunt u die emailen naar klachten@studieq.nl

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1.  Een Overeenkomst inzake een Abonnement komt tot stand, nadat een aanvraag van of namens Contractant daartoe door Studiecentrum wordt aanvaard.

2.  Alle relevante informatie met betrekking tot Studiecentrum en de af te nemen Diensten, alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite, alsmede in andere door Studiecentrum uitgegeven Dienst omschrijvingen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Studiecentrum is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor Contractant toegankelijk te houden.

3.  Contractant staat er voor in dat hij in verband met de Overeenkomst alle door Studiecentrum gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

 

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

1.  Studiecentrum is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Studiecentrum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van Studiecentrum kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.  Voorts is Studiecentrum bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn o.a. zoals bepaald in art. 9, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studiecentrum kan worden gevergd.

3.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studiecentrum op de Contractant onmiddellijk opeisbaar en daarmee ook het in rekening brengen van de omschreven opzegtermijn zoals bepaald in art.5. Indien Studiecentrum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4.  Indien Studiecentrum tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.  Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is Studiecentrum gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.  Indien de Contractant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Studiecentrum gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.  In geval van liquidatie van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studiecentrum vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studiecentrum op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 – Abonnementen (bijv. studiebegeleiding)

1.  Elk Abonnement wordt door Contractant aangegaan voor een minimumduur van drie maanden. Na de initiële duur van het Abonnement wordt dit Abonnement voortgezet tot de Zomervakantie. Er dient dus elk schooljaar startend na de Zomervakantie steeds opnieuw te worden ingeschreven.

2.  Na het einde van de minimumduur kan het Abonnement door Contractant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.

3.  De in Artikel 5.2 bedoelde opzegtermijn geldt tot en met februari. Daarna kan niet meer worden opgezegd tot de Zomervakantie.

4.  De opzegging van een Abonnement door Contractant kan alleen schriftelijk worden doorgegeven aan Studiecentrum.

5.  De voor de Abonnementen geldende Tarieven zijn maandbedragen ongeacht het aantal dagen per maand en ongeacht de schoolvakanties (herfst, kerst, voorjaars, mei) en feestdagen met uitzondering van de Zomervakantie in art.5.6. Er is bij het vaststellen van het Tarief voor Abonnementen hiermee reeds rekening gehouden.

6.  Contractant draagt er zorg voor dat afwezigheid van de Leerling vooraf bij Studiecentrum bekend is.

7.  Absentie van de Leerling, hetzij vooraf gemeld, hetzij achteraf geconstateerd, heeft geen gevolgen voor de financiële verplichtingen van Contractant jegens Studiecentrum.

8.  Als een Leerling een Abonnement op een Dienst afneemt gedurende een maand, dan worden de kosten gerekend naar rato van het aantal kalenderdagen (incl. weekenden) gedeeld door het totaal aantal kalenderdagen van de maand naar boven afgerond op €5.

 

Artikel 6 – Lessen (bv. bijles, remedial teaching, dyslexie- of andere individuele begeleidingsuren)

1.  De minimale afname van de Les is 1x per week en de eerste vijf Lessen zijn verplicht, tenzij anders door Studiecentrum en Contractant overeengekomen.

2.  De minimale afname individuele begeleidingen Lessen is 1x per week in blokken van 12 begeleidingsuren, tenzij anders overeengekomen.

3.  Het inplannen van Lessen is onderlinge zorg van zowel Studiecentrum als Leerling.

4.  Contractant kan een Les meer dan 24 uur vóór aanvang van de Les annuleren door dit telefonisch of schriftelijk door te geven aan Studiecentrum.

5.  Absentie van een Leerling of afwezigheidsmelding door Leerling of Contractant minder dan 24 uur vóór aanvang van de Les heeft geen gevolgen voor de financiële verplichtingen van Contractant jegens Studiecentrum. Dit betekent dat de Les in rekening wordt gebracht.

6.  Bij ziekte van de Leerling kan de Contractant vóór 10h00 ’s ochtends van de dag van de Les deze annuleren door dit telefonisch of schriftelijk door te geven aan Studiecentrum.

7.  De Overeenkomst op basis waarvan de Les wordt geleverd kan door Contractant per direct worden opgezegd met inachtneming van het overige bepaald in deze Algemene Voorwaarden met nadruk op het bepaalde in Artikel 6.3.

8.  Het Tarief mag gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks met maximaal €5 per uur worden verhoogd. Studiecentrum verplicht zich deze verhoging uiterlijk twee volle kalendermaanden schriftelijk bekend te maken aan Contractant, waarna Contractant voldoende tijd heeft om de Overeenkomst volgens deze Algemene Voorwaarden te beëindigen.

 

Artikel 7 – Overmacht

1.  Studiecentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studiecentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studiecentrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studiecentrum of van derden daaronder begrepen. Studiecentrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studiecentrum zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.  Studiecentrum kan, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.  Voor zoveel Studiecentrum ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studiecentrum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 8 – Tarieven en betaling

1.  Betaling van de uit een Abonnement voortvloeiende betalingsverplichting van Contractant aan Studiecentrum dient maandelijks en vooruit te geschieden per automatische incasso tenzij schriftelijk door Studiecentrum met de Contractant is overeengekomen.

2.  Betaling van de uit een Les voortvloeiende betalingsverplichting van Contractant aan Studiecentrum dient steeds te geschieden per incasso of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Studiecentrum aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Studiecentrum aangegeven. Studiecentrum is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.  Indien Contractant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Contractant van rechtswege in verzuim. Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 5%, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Contractant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.  Indien de incasso, om welke reden dan ook, twee keer niet uitvoerbaar is, is de Contractant van rechtswege in verzuim en is de Contractant €5 kosten verschuldigd voor de gemaakte kosten.

5.  Studiecentrum heeft het recht de door Contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Studiecentrum kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Studiecentrum kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.  Contractant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studiecentrum verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.  Indien Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Contractant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Studiecentrum echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Contractant worden verhaald. Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.  Indien Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is het Studiecentrum toegestaan de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

 

Artikel 9 – Gedragscode c.q. huisregels en schorsing 

1.  De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan de gedragscode van Studiecentrum, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van Studiecentrum.

2.  De aanleiding voor schorsing van een Leerling zoals omschreven in Artikel 9.1 is immer ter beoordeling van Studiecentrum.

3.  Studiecentrum is verplicht om bij schorsing het specifiek benoemd gedrag waarvoor Leerling geschorst is schriftelijk naar Contractant te communiceren.

4.  Bij schorsing van een Leerling wordt Leerling door Studiecentrum per direct verwijderd uit de vestiging van Studiecentrum.

5.  Bij schorsing van een Leerling kan Studiecentrum elke Dienst geleverd aan Leerling opschorten voor een periode van maximaal zeven dagen, zonder dat zulks kan leiden tot aanpassing van de overige bepalingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.  Indien Studiecentrum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Studiecentrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studiecentrum is uitgegaan van door of namens de Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.  De aansprakelijkheid van Studiecentrum is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.  Studiecentrum is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studiecentrum aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studiecentrum toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Studiecentrum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.  De Contractant vrijwaart Studiecentrum voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studiecentrum toerekenbaar is. Indien Studiecentrum uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractant gehouden Studiecentrum zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Contractant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studiecentrum, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studiecentrum en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Contractant.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1.  Studiecentrum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studiecentrum heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Contractant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studiecentrum partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.  De rechter in de vestigingsplaats van Studiecentrum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studiecentrum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Studiecentrum.

3.  De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Stuur ons een bericht

INTERESSE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Vul onderstaand uw gegevens in en een korte omschrijving over het onderwerp, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.